روانکار های پیشنهادی برای خودروی MITSUBISHI MIRAGE 1.2

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.4 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3 لیتر
0w20