روانکار های پیشنهادی برای خودروی MITSUBISHI GALANT 3.8 DJ3A

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.7 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.3 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.3 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.7 لیتر
afw+