روانکار های پیشنهادی برای خودروی MITSUBISHI GALANT 2.0 V8

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.1 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.1 لیتر
afw+