روانکار های پیشنهادی برای خودروی MG 360AT 1.5

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 4.8 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.1 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 4.8 لیتر
afw+