روانکار های پیشنهادی برای خودروی MG 350 – 1.5

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 5.6 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 5.6 لیتر
afw+