روانکار های پیشنهادی برای خودروی MERCEDES BENZ S550 – 5.5 W221 – 171

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.8 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 8.5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 8.5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 8.5 لیتر
0w40