روانکار های پیشنهادی برای خودروی MERCEDES BENZ E300 – 2.0 W213

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 11 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
0w40