روانکار های پیشنهادی برای خودروی MERCEDES BENZ C350- 3.5 TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
0w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
0w30