روانکار های پیشنهادی برای خودروی MERCEDES BENZ C250 – 1.8 TURBO W204

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
0w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.5 لیتر
0w30