روانکار های پیشنهادی برای خودروی MERCEDES BENZ GLK 350 – 3.5 X 204

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.7 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
0w40