روانکار های پیشنهادی برای خودروی MERCEDES BENZ E350 – 3.5 W211

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.7 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
0w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
0w30