روانکار های پیشنهادی برای خودروی MERCEDES BENZ E250 – 2.0 W212

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.3 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.3 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.3 لیتر
0w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.3 لیتر
0w30