روانکار های پیشنهادی برای خودروی MERCEDES BENZ CLC200 – 2.5 CL 203

نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
0w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 8 لیتر
0w30