روانکار های پیشنهادی برای خودروی MERCEDES BENZ B170

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
cfex
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
0w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
0w30