روانکار های پیشنهادی برای خودروی MAZDA 6 – 2.3

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.4 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.4 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.5 لیتر
afw+