روانکار های پیشنهادی برای خودروی MAZDA 3 – 1.6 BM

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.2 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.2 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.2 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.2 لیتر
afw+