روانکار های پیشنهادی برای خودروی MAZDA 2 – 1.5

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.9 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7 لیتر
afw+