روانکار های پیشنهادی برای خودروی Max Motor Kalut 2.4

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 3.4 لیتر
75w90
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 3.4 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.3 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.3 لیتر
5w40