روانکار های پیشنهادی برای خودروی LIFAN X50 – 1.5

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.2 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.9 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.9 لیتر
5w40