روانکار های پیشنهادی برای خودروی LIFAN 620 – 1.6

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.6 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.5 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.5 لیتر
5w40