روانکار های پیشنهادی برای خودروی LEXUS RX350 – 3.5 NEW FACE

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.7 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.1 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.7 لیتر
afw+