روانکار های پیشنهادی برای خودروی LEXUS RX200 – 2.0 TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.7 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.7 لیتر
afw+