روانکار های پیشنهادی برای خودروی LEXUS NX300 – 2.5 HYBRID

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 3.8 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.4 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 3.8 لیتر
afw+
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.4 لیتر
0w20