روانکار های پیشنهادی برای خودروی LEXUS NX200 2.0 TURBO

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.9 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
afw+
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.9 لیتر
0w20