روانکار های پیشنهادی برای خودروی LEXUS LS460 – 4.6

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 10 لیتر
afw+