روانکار های پیشنهادی برای خودروی LEXUS IS300 3.0 RWD

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.3 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.5 لیتر
afw+