روانکار های پیشنهادی برای خودروی LEXUS IS300 3.0 AWD

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 11.1 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.3 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 11.1 لیتر
afw+