روانکار های پیشنهادی برای خودروی LEXUS IS250 – 2.5 RWD

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.3 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.3 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.5 لیتر
afw+
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.3 لیتر
0w20