روانکار های پیشنهادی برای خودروی LEXUS IS250 2.5 – 4WD

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.4 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.3 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.3 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 9.4 لیتر
afw+
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.3 لیتر
0w20