روانکار های پیشنهادی برای خودروی LEXUS GX460 – 4.6

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 11.2 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7.8 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 7.8 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 11.2 لیتر
afw+