روانکار های پیشنهادی برای خودروی LEXUS GS430 – 4.3

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.9 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.7 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 8.9 لیتر
afw+