روانکار های پیشنهادی برای خودروی LEXUS ES350 – 3.5

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.1 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.1 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.5 لیتر
afw+
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 6.1 لیتر
0w20