روانکار های پیشنهادی برای خودروی KIA SPORTAGE 2.4 SL

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.1 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.6 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.6 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.1 لیتر
afw+