روانکار های پیشنهادی برای خودروی KIA SORENTO 3.5 NEW

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.8 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.2 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.2 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.8 لیتر
afw+