روانکار های پیشنهادی برای خودروی KIA RIO LS 1.5 AT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 5.9 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.4 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.4 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 5.9 لیتر
afw+