روانکار های پیشنهادی برای خودروی KIA RIO 1.6 – 5 NEW

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.8 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.6 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.8 لیتر
afw+