روانکار های پیشنهادی برای خودروی KIA OPTIMA 2.4 GT-LINE

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.1 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.8 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.8 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.8 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.1 لیتر
afw+