روانکار های پیشنهادی برای خودروی KIA OPTIMA 2.0 HYBRID

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.1 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.1 لیتر
afw+
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
0w20