روانکار های پیشنهادی برای خودروی JAC SUNRAY DIESEL 2

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.4 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.5 لیتر
10w30