روانکار های پیشنهادی برای خودروی JAC S3 – 1.6 MT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
10w30