روانکار های پیشنهادی برای خودروی JAC KMC 2.0 T8

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.4 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5 لیتر
5w30