روانکار های پیشنهادی برای خودروی JAC J5 – 1.8 MT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.1 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.5 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.5 لیتر
5w40