روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI STAREX 2.4

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.1 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.1 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.1 لیتر
afw+