روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI SONATA 2.4 NF 4 AT

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.8 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.3 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.3 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.8 لیتر
afw+