روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI SONATA 2.4 MT NF

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 2.1 لیتر
01
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.3 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.3 لیتر
5w30