روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI SONATA 2.4 HYBRID

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.1 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.1 لیتر
5w20
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6 لیتر
afw+
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.1 لیتر
0w20