روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI SANTAFE 3.3 MPI

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.1 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.4 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 5.4 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 7.1 لیتر
afw+