روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI IX 35 – 2.4 GDI

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.7 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.8 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4.8 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.7 لیتر
afw+