روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI I 30 – 2

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.6 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 4 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.6 لیتر
afw+