روانکار های پیشنهادی برای خودروی HYUNDAI I 20 – 1.6

نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.8 لیتر
afw-vi
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.3 لیتر
10w30
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.3 لیتر
5w40
نوع روانکار: روغن موتور
حجم مورد نیاز: 3.3 لیتر
5w30
نوع روانکار: روغن گیربکس
حجم مورد نیاز: 6.8 لیتر
afw+